Державної прикордонної служби політика в україні сьогодні

1. Окремий відділ внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України (далі – Окремий відділ) є самостійним оперативним підрозділом спеціального призначення Державної прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужба), підпорядкованим Голові Держприкордонслужби.

2. У своїй діяльності Окремий відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Адміністрації Держприкордонслужби.

3. Структура та штат Окремого відділу затверджується Головою Держприкордонслужби.

Підрозділи Окремого відділу організовують свою діяльність згідно з цим Положенням, особовий склад Окремого відділу діє відповідно до затверджених начальником управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби посадових інструкцій.

4. Особовий склад Окремого відділу призначається, переміщується та звільняється наказами Адміністрації Держприкордонслужби. Він наділений повноваженнями здійснювати оперативно-розшукову діяльність, діяльність пов’язану з державною таємницею, та відповідно до цього користується пільгами, передбаченими законодавством для підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і охорону державної таємниці.

5. Окремий відділ та його підрозділи дислокуються в регіональних управліннях, загонах Морської охорони, органах охорони державного кордону, органах забезпечення, навчальних закладах, науково-дослідницьких установах та інших органах Держприкордонслужби (далі – органах Держприкордонслужби), які в установленому порядку створюють умови для нормальної роботи особового складу Окремого відділу та його підрозділів, забезпечують їх окремими приміщеннями в управліннях органів та підрозділів Держприкордонслужби, телефонним зв’язком, транспортом для виконання службових обов’язків, сучасними засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, посібниками та канцелярським приладдям.

6. Основними завданнями Окремого відділу є:

участь у реалізації державної антикорупційної політики;

запобігання, своєчасне виявлення та припинення злочинів, пов’язаних із співучастю прикордонників у незаконному переправлянні через державний кордон осіб, контрабанди, з порушенням статутних правил несення прикордонної служби, злочинів у сфері службової діяльності та корупційних правопорушень (далі – злочини та службові правопорушення), вчинюваних військовослужбовцями та працівниками органу Держприкордонслужби;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції.

Відповідно до покладених завдань Окремий відділ виконує свої функції силами особового складу Окремого відділу та особового складу відділень (груп) внутрішньої безпеки по органам Держприкордонслужби.

7. Основними обов’язками Окремого відділу є:

здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

запобігання, своєчасне виявлення та припинення злочинів і службових правопорушень, вчинюваних військовослужбовцями та працівниками органів Держприкордонслужби;

виявлення та запобігання в органі Держприкордонслужби явищам, що негативно впливають на стан охорони державного кордону та прикордонного контролю і створюють передумови для корупційних правопорушень;

виявлення неналежного виконання військовослужбовцями та працівниками органу Держприкордонслужби своїх службових обов’язків, що може призвести до корупційного правопорушення;

збирання, опрацювання та аналіз інформації про виявленні та наявні злочини у сфері службової діяльності та корупційні правопорушення, а також елементи обстановки, що становлять корупційні ризики;

інформаційне забезпечення Голови Держприкордонслужби щодо намагання представників організованих злочинних угруповань, які здійснюють протиправну діяльність на державному кордоні, втягнути у протиправну військовослужбовців і працівників Держприкордонслужби, що виконують завдання з охорони державного кордону України;

інформування начальників органів Держприкордонслужби про виявленні співробітниками Окремого відділу випадки порушень законодавства у сфері антикорупційного законодавства та дисципліни на службі з боку їх підлеглих, виявлені недоліки в роботі підрозділів та надання пропозицій щодо усунення виявлених причин та умов, що сприяють скоєнню корупційних та інших дій;

розроблення та проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що можуть сприяти зловживанню службовим становищем військовослужбовцями та працівниками Держприкордонслужби;

на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби брати участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або не виконання вимог антикорупційного законодавства військовослужбовцями та працівників Держприкордонслужби;

перевірка інформації, оприлюдненої у засобах масової інформації, а також отриманих від інших структурних підрозділів органів Держприкордонслужби або громадян, щодо причетності військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби до вчинення корупційних правопорушень;

ведення секретного діловодства згідно з вимогами чинного законодавства;

ведення обліку військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

взаємодія з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади.

8. Покладення на Окремий відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається.

Вимоги начальника Окремого відділу, що стосуються дотримання антикорупційного законодавства, є обов’язковими для посадових осіб регіонального управління та органу Держприкордонслужби.

9. Відповідно до покладених завдань Окремий відділ має право:

здійснювати профілактичну роботу серед військовослужбовців та працівників органу Держприкордонслужби;

вести листування в установленому порядку;

здійснювати перевірки порядку несення прикордонної служби у контрольованих прикордонних районах та пунктах пропуску (контролю) через державний кордон;

ініціювати, у разі наявності підстав, перевірки діяльності окремих органів та підрозділів Держприкордонслужби та брати участь у документальних та інших перевірках;

брати участь у нарадах, навчаннях та інших заходах органів Держприкордонслужби;

за згодою Прикордонних Представників брати участь у прикордонно-представницьких заходах;

користуватися інформаційними системами та обліками Держприкордонслужби для здійснення функціональної діяльності, визначеної цим Положенням;

отримувати від керівників структурних підрозділів органу Держприкордонслужби необхідні для службової діяльності відомості, безперешкодно ознайомлюватися з документами оперативно-службової, господарської та фінансової діяльності, знімати з них копії, а також у встановленому законом порядку отримувати інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

отримувати в кадрових підрозділах необхідні для службової діяльності відомості, у тому числі особові справи (секретні за розпорядженням начальника органу Держприкордонслужби) військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби;

запрошувати посадових осіб органу Держприкордонслужби до службових приміщень підрозділів Окремого відділу з метою опитування й отримання необхідних відомостей з питань, які стосуються компетенції Окремого відділу;

вносити пропозиції керівництву органу Держприкордонслужби щодо вдосконалення оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби;

запитувати у відповідних підрозділах органу Держприкордонслужби інформаційні, консультативні довідки з питань, що потребують спеціальних знань;

залучати до виконання завдань, окремих доручень, проведення службових розслідувань, перевірок в інтересах виконання завдань, визначених цим Положенням, фахівців структурних підрозділів органів Держприкордонслужби за узгодженням з їх керівниками;

брати участь у роботі дізнавально-оперативних груп органу Держприкордонслужби;

у встановленому порядку ознайомлюватися з матеріалами оперативно-службової діяльності оперативно-розшукових підрозділів органу Держприкордонслужби у межах своєї компетенції;

брати участь у доборі та розгляді питань щодо призначення військовослужбовців на керівні посади в підрозділах органу Держприкордонслужби;

здійснювати контроль за законністю притягнення до дисциплінарної відповідальності та унеможливлювати утиски військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби через повідомлення ними підрозділів внутрішньої безпеки про факти скоєння корупційних діянь або злочинів військовослужбовцями і працівниками відомства;

брати участь у здійсненні контролю за витрачанням бюджетних коштів, у тому числі під час здійснення державних закупівель органами Держприкордонслужби;

формувати звітну інформацію за результатами оперативно-службової діяльності;

вести документи з обліку матеріальних носіїв секретної інформації, спецзасобів тощо;

формувати та вести обліки про виявлені, попереджені та припинені злочини та службові правопорушення серед військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, а також вжиті за ними заходи;

брати участь у здійсненні контролю за безпекою використання інформаційних баз даних Держприкордонслужби;

здійснювати взаємодію з підрозділами СБУ, МВС, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби та прокуратури, а також з підрозділами інших органів державного управління з питань боротьби з корупцією;

здійснювати заходи щодо підбору, реєстрації, накопичення, систематизації, класифікації, зберігання та використання інформації, вести оперативні обліки;

у встановленому порядку на підставі міжнародних договорів здійснювати заходи щодо підтримання взаємодії з відповідними підрозділами суміжних держав по боротьбі з корупцією серед персоналу відомств;

у встановленому порядку використовувати автотранспорт та інші технічні засоби органів Держприкордонслужби, необхідні для здійснення оперативно-розшукових заходів;

здійснювати заходи щодо організації діяльності пов’язаної з державною таємницею;

виконувати заходи із забезпечення охорони державної таємниці у процесі оперативно-службової діяльності, виявлення та закриття ймовірних каналів витоку секретної інформації чи втрати її матеріальних носіїв у Окремому відділі;

документувати управлінські дії, забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;

вести секретне листування між Окремим відділом та органами Держприкордонслужби;

мати печатку режимно-секретного органу та інші печатки та штампи передбачені чинним законодавством для забезпечення ведення секретного діловодства.

Офіцери Окремого відділу, за якими функціонально закріплені ділянки відповідальності, їх прямі та безпосередні начальники до начальника Окремого відділу включно, мають право перебувати у пунктах пропуску й на ділянках відділів прикордонної служби з метою здійснення оперативно-розшукових заходів, безперешкодно входити на територію будь-яких споруд і приміщень органів та підрозділів Держприкордонслужби для виконання службових завдань (крім шифр органів, підрозділів режиму і захисту інформації, уповноважених режимно-секретних органів та підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, з урахуванням обмежень, установлених законодавством), проводити огляд місць зберігання службових документів (крім секретних документів), зброї, боєприпасів, технічних засобів та матеріальних цінностей незалежно від їх підпорядкованості і призначення за наявності службового посвідчення, інші офіцери відділу – за наявності довідки про наявність допуску до державної таємниці, припису на виконання завдання та службового завдання, затвердженого начальником управління внутрішньої безпеки або начальником Окремого відділу.

10. Військовослужбовцям та працівникам Окремого відділу забороняється:

а) самостійно у будь-який спосіб втручатись:

в оперативно-службову діяльність військовослужбовців та працівників, які виконують завдання з охорони державного кордону, у тому числі у складі прикордонних нарядів, роботу режимно-секретного органу, крім випадків припинення злочинів у сфері службової діяльності та корупційних проявів;

в адміністративно-розпорядчу діяльність начальників органів та підрозділів Держприкордонслужби, а також старших змін прикордонних нарядів;

у технологію пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, змінювати її;

б) відволікати склад прикордонних нарядів від виконання ними своїх обов’язків;

в) розповсюджувати на нарадах негативну інформацію стосовно військовослужбовців та працівників до прийняття рішення щодо притягнення їх до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

11. Окремий відділ провадить свою діяльність відповідно до планів роботи, які затверджуються начальником управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби.

12. Координація діяльності Окремого відділу здійснюється начальником управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби.

13. Військовослужбовці та працівники Окремого відділу перебувають на фінансовому, продовольчому, речовому та інших видах матеріально-технічного забезпечення в органах Держприкордонслужби за місцем своєї дислокації.

Начальники регіональних управлінь та органів Держприкордонслужби у місцях дислокації здійснюють контроль за військовослужбовцями та працівниками Окремого відділу щодо дотримання носіння військової форми одягу, дотримання військової та трудової дисципліни.

Усі види відпусток військовослужбовців та працівників Окремого відділу та їх службові відрядження оформляються в органах Держприкордонслужби, де вони дислокуються, відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби.

14. До складу Окремого відділу можуть входити організаційно-планова група, група розробок, режимно-секретний орган (секретне відділення, група) відділення (групи) внутрішньої безпеки по органах Держприкордонслужби.

Обов’язки та завдання структурним підрозділам Окремого відділу визначає та розподіляє начальник Окремого відділу за погодженням з начальником управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби.

Начальник Окремого відділу розробляє посадові інструкції на підпорядкований особовий склад та подає їх на затвердження начальнику управління внутрішньої безпеки.

15. Окремі відділення (групи) внутрішньої безпеки в органах Держприкордонслужби здійснюють заходи щодо запобігання, своєчасного виявлення та вжиття заходів щодо припинення злочинів та службових правопорушень з боку посадових осіб відповідного органу Держприкордонслужби.

16. Особовий склад Окремого відділу та підпорядкованих йому підрозділів, який не вжив передбачених цим Положенням заходів, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

17. Окремий відділ очолює начальник Окремого відділу, який призначається та звільняється з посади Головою Держприкордонслужби в установленому порядку.

Начальник Окремого відділу повинен мати вищу освіту, досвід роботи на посадах оперативних підрозділів Держприкордонслужби.

Він підпорядковується безпосередньо начальнику управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби. Начальник Окремого відділу є прямим начальником доля особового складу Окремого відділу.

18. Начальник Окремого відділу зобов’язаний:

здійснювати організацію та керівництво діяльністю Окремого відділу та підпорядкованих йому відділень (груп), відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про державну таємницю»;

доповідати начальнику управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби про виявлені та наявні злочини і службові правопорушення, вчинені військовослужбовцями та працівниками органів Держприкордонслужби, а також елементи обстановки, що негативно впливають на діяльність органів Держприкордонслужби;

подавати щомісяця начальникові управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби за встановленою ним формою інформацію про вжиття заходів з протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

контролювати правильність, доцільність і ощадність витрачання (використання) матеріальних засобів і коштів за напрямами діяльності Окремого відділу;

вести роботу з добору і розстановки кадрів за напрямами своєї діяльності,організовувати підготовку (перепідготовку) спеціалістів, керувати удосконаленням їх професійної придатності та підвищенням рівня кваліфікації;

проводити діяльність пов’язану з державною таємницею та виконання всіх видів секретних робіт;

здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці в підпорядкованих підрозділах;

організовувати та здійснювати у межах компетенції взаємодію щодо обміну інформацією із структурними підрозділами інших правоохоронних органів України;

організовувати роботу щодо роз’яснення завдань і функцій по боротьбі з корупцією в органах Держприкордонслужби серед військовослужбовців і працівників служби, у тому числі через засоби масової інформації;

знати Конституцію України, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держприкордонслужби, матеріально-технічного, фінансового забезпечення оперативно-службової діяльності Окремого відділу і контролювати їх дотримання;

за вказівкою начальника управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби організовувати проведення інших заходів, пов’язаних з профілактикою корупції та протиправної діяльності з боку військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби;

щотижня інформувати начальника регіонального управління за місцем дислокації про результати роботи в органах охорони державного кордону (за винятком оперативно-розшукових заходів);

письмово інформувати начальників органів охорони державного кордону про негативні чинники, що впливають на діяльність органу чи підрозділу, а також про ймовірність корупційних правопорушень військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, за необхідності додавати пропозиції стосовно комплексу заходів з профілактики та недопущення службових правопорушень у майбутньому.

19. Начальник Окремого відділу має право:

видавати накази, розпорядження щодо організації забезпечення режиму секретності у підпорядкованих підрозділах Окремого відділу;

проводити оперативно-розшукову діяльність згідно з Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», здійснювати контроль за її проведенням підпорядкованими підрозділами, надавати методичну та практичну допомогу;

контролювати придбання співробітниками підрозділів Окремого відділу негласних джерел та проводити контрольні зустрічі з ними;

за дорученням Голови Держприкордонслужби організовувати та проводити раптові перевірки порядку несення служби в підрозділах органів Держприкордонслужби;

за погодженням з начальником управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби на підставі наказу начальника регіонального управління брати участь у проведенні службових розслідувань;

укладати та підписувати договори з підрозділами Державної фельд’єгерської служби та Державного підприємства спеціального зв’язку України про доставку секретної кореспонденції;

мати допуск до державної таємниці за формою відповідно до номенклатури посад;

у межах своїх повноважень згідно п.п. 88, 89, 93 та 94 Порядоку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.03 № 1561-12 та інших нормативних документів з питань охорони державної таємниці працювати з відомостями про зміст планів, документів тощо, які підпадають під вимоги статей 1.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.13, 4.1.17, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.8 та інших статей зводу відомостей, що становлять державну таємницю та мають ступінь секретності «цілком таємно» та «таємно»;

подавати пропозиції щодо встановлення особовому складу передбачених законодавством надбавок та премій;

розробляти та проводити попереджувально-профілактичні заходи, спрямовані на усунення причин та умов, що можуть сприяти здійсненню зловживань службовим становищем та інших правопорушень військовослужбовцями та працівниками Держприкордонслужби.

20. Начальник Окремого відділу несе відповідальність згідно із законодавством України за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, злочин або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки та обмежень, пов’язаних з проходженням військової служби.

21. За відсутності начальника Окремого відділу його обов’язки в повному обсязі виконує заступник начальника Окремого відділу або однин з начальників відділень (груп) внутрішньої безпеки Окремого відділу.

22. Контроль за діяльністю Окремого відділу здійснюється начальником управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби.